COVID-19

CoronaVirus

Powered by EasySoftnepal

नेपालको अवस्था

विश्वको अवस्था

जम्मा संक्रमित कुल मृत्यु निको भएको जम्मा संक्रमित कुल मृत्यु निको भएको
९,२७,८८० ११,६६७ ८,२७,२७९ ३५,८१,१६,२१४ ५६,३०,६५१ २८,३७,३३,५०६
+ ९,४३२ + ८ + ३,०४० + २४,७१,१९७ + ७,२०१ + १६,००,९४८

नेपालको अवस्था

जम्मा संक्रमित कुल मृत्यु निको भएको
९,२७,८८० ११,६६७ ८,२७,२७९
+ ९,४३२ + ८ + ३,०४०

विश्वको अवस्था

जम्मा संक्रमित कुल मृत्यु निको भएको
३५,८१,१६,२१४ ५६,३०,६५१ २८,३७,३३,५०६
+ २४,७१,१९७ + ७,२०१ + १६,००,९४८