COVID-19

CoronaVirus

Powered by EasySoftnepal

नेपालको अवस्था

विश्वको अवस्था

जम्मा संक्रमित कुल मृत्यु निको भएको जम्मा संक्रमित कुल मृत्यु निको भएको
१०,०१,२६३ १२,०२० ९,८९,१६५ ६८,३४,५१,३३१ ६८,२७,८५७ ६५,६४,२३,९३६
+ १५ + ० + ३ + ६०,३५० + २१५ + ६६,५६२

नेपालको अवस्था

जम्मा संक्रमित कुल मृत्यु निको भएको
१०,०१,२६३ १२,०२० ९,८९,१६५
+ १५ + ० + ३

विश्वको अवस्था

जम्मा संक्रमित कुल मृत्यु निको भएको
६८,३४,५१,३३१ ६८,२७,८५७ ६५,६४,२३,९३६
+ ६०,३५० + २१५ + ६६,५६२