COVID-19

CoronaVirus

Powered by EasySoftnepal

नेपालको अवस्था

विश्वको अवस्था

जम्मा संक्रमित कुल मृत्यु निको भएको जम्मा संक्रमित कुल मृत्यु निको भएको
२,७९,७२५ ३,०३९ २,७३,८८६ १३,५४,४०,४८० २९,३१,६२७ १०,८९,८८,०५९
+ ३३७ + १ + १५१ + १,५०,३३५ + ३,८७७ + १,१९,८१०

नेपालको अवस्था

जम्मा संक्रमित कुल मृत्यु निको भएको
२,७९,७२५ ३,०३९ २,७३,८८६
+ ३३७ + १ + १५१

विश्वको अवस्था

जम्मा संक्रमित कुल मृत्यु निको भएको
१३,५४,४०,४८० २९,३१,६२७ १०,८९,८८,०५९
+ १,५०,३३५ + ३,८७७ + १,१९,८१०