COVID-19

CoronaVirus

Powered by EasySoftnepal

नेपालको अवस्था

विश्वको अवस्था

जम्मा संक्रमित कुल मृत्यु निको भएको जम्मा संक्रमित कुल मृत्यु निको भएको
७,८९,८७२ ११,०८१ ७,५८,५०४ २३,१९,१५,३२६ ४७,५१,५८५ २०,८५,२६,१०८
+ ० + ० + ० + ४८,५७२ + १,०१५ + ६९,९५८

नेपालको अवस्था

जम्मा संक्रमित कुल मृत्यु निको भएको
७,८९,८७२ ११,०८१ ७,५८,५०४
+ ० + ० + ०

विश्वको अवस्था

जम्मा संक्रमित कुल मृत्यु निको भएको
२३,१९,१५,३२६ ४७,५१,५८५ २०,८५,२६,१०८
+ ४८,५७२ + १,०१५ + ६९,९५८