COVID-19

CoronaVirus

Powered by EasySoftnepal

नेपालको अवस्था

विश्वको अवस्था

जम्मा संक्रमित कुल मृत्यु निको भएको जम्मा संक्रमित कुल मृत्यु निको भएको
१०,०३,४३४ १२,०३१ ९,९१,३२२ ६९,५६,०६,७१६ ६९,१८,४४४ ६६,७६,६८,८२६
+ ० + ० + ० + २,०७४ + १३ + २,६३२

नेपालको अवस्था

जम्मा संक्रमित कुल मृत्यु निको भएको
१०,०३,४३४ १२,०३१ ९,९१,३२२
+ ० + ० + ०

विश्वको अवस्था

जम्मा संक्रमित कुल मृत्यु निको भएको
६९,५६,०६,७१६ ६९,१८,४४४ ६६,७६,६८,८२६
+ २,०७४ + १३ + २,६३२