COVID-19

CoronaVirus

Powered by EasySoftnepal

नेपालको अवस्था

विश्वको अवस्था

जम्मा संक्रमित कुल मृत्यु निको भएको जम्मा संक्रमित कुल मृत्यु निको भएको
७०,६१४ ४५९ ५१,८६६ ३,२७,५८,३४० ९,९३,४१३ २,४१,७१,८७७
+ ० + ० + ० + ६,१०८ + ४४५ + ४,४२९

नेपालको अवस्था

जम्मा संक्रमित कुल मृत्यु निको भएको
७०,६१४ ४५९ ५१,८६६
+ ० + ० + ०

विश्वको अवस्था

जम्मा संक्रमित कुल मृत्यु निको भएको
३,२७,५८,३४० ९,९३,४१३ २,४१,७१,८७७
+ ० + ० + ०