COVID-19

CoronaVirus

Powered by EasySoftnepal

नेपालको अवस्था

विश्वको अवस्था

जम्मा संक्रमित कुल मृत्यु निको भएको जम्मा संक्रमित कुल मृत्यु निको भएको
६,१४,२१६ ८,५५८ ५,४३,५२१ १७,७७,८८,३८० ३८,४८,१६९ १६,२२,८५,८६६
+ २,०१४ + ५२ + ३,०८२ + ३,८८,९०४ + ९,१२१ + ४,५४,०८४

नेपालको अवस्था

जम्मा संक्रमित कुल मृत्यु निको भएको
६,१४,२१६ ८,५५८ ५,४३,५२१
+ २,०१४ + ५२ + ३,०८२

विश्वको अवस्था

जम्मा संक्रमित कुल मृत्यु निको भएको
१७,७७,८८,३८० ३८,४८,१६९ १६,२२,८५,८६६
+ ३,८८,९०४ + ९,१२१ + ४,५४,०८४