COVID-19

CoronaVirus

Powered by EasySoftnepal

नेपालको अवस्था

विश्वको अवस्था

जम्मा संक्रमित कुल मृत्यु निको भएको जम्मा संक्रमित कुल मृत्यु निको भएको
२,६८,९४८ १,९८६ २,६३,३४८ ९,८७,४३,८४८ २१,१६,३३६ ७,०९,१७,४५७
+ ० + ० + ० + २४,५६९ + १,५१९ + १५,६५६

नेपालको अवस्था

जम्मा संक्रमित कुल मृत्यु निको भएको
२,६८,९४८ १,९८६ २,६३,३४८
+ ० + ० + ०

विश्वको अवस्था

जम्मा संक्रमित कुल मृत्यु निको भएको
९,८७,४३,८४८ २१,१६,३३६ ७,०९,१७,४५७
+ २४,५६९ + १,५१९ + १५,६५६